Check Whk-werkgeverspremie: realiseer een substantiële besparing

Door: Marc Wonnink14-04-2021

Begin december valt de beschikking Werkhervattingskas bij uw organisatie op de mat. In de vaststelling van de jaarlijkse Whk-premie komen regelmatig fouten voor, waardoor de kosten hoger uitvallen dan nodig. Hoe kan dit? En wat kunt u ertegen doen? De specialisten van WGA Control delen hun ervaringen en inzichten.

Is uw organisatie niet (volledig) eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of de WGA? Dan ontvangt de werkgever jaarlijks een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. De Whk heeft betrekking op de uitkeringen van medewerkers die ziek uit dienst gingen en/of in de WGA terechtkwamen.

Risico voor grote werkgevers
We zien dat vooral (middel)grote werkgevers een groot risico lopen op een te hoog vastgestelde premie. Dat komt doordat de berekening van deze premie gebaseerd is op verschillende componenten en complexe berekeningen. Daarover vindt u meer informatie in ons eerdere blog over de Whk-premie.

Resultaten inhoudelijke controle
Het is dus raadzaam om uw Whk-beschikking te laten controleren. De specialisten van WGA Control voeren vrijblijvend een inhoudelijke controle uit voor uiteenlopende grote organisaties. Wilt u ook gebruikmaken van deze gratis WGA-check? Plan direct een afspraak in. 

Inhoudelijke gronden
Welke aanleidingen zijn er om bezwaar te maken? In de praktijk zijn dat de volgende twee:

  1. De hoogte van de doorbelaste uitkering is onjuist
    Bijvoorbeeld doordat er geen wijziging is doorgevoerd na de herbeoordeling van een medewerker.Stel: een medewerker is 80 tot 100 procent arbeidsongeschikt. Dan ontvangt de medewerker een loonaanvullende uitkering van 70 procent van het WIA-maandloon. Als de medewerker bij herbeoordeling 40 procent arbeidsongeschikt blijkt te zijn, mag maximaal 28 procent van het minimumloon worden doorbelast. Als dit niet goed wordt doorgevoerd, betaalt uw organisatie in dit geval dus te veel.
  2. Uitkeringen zijn onterecht doorbelast
    Bijvoorbeeld doordat het burgerservicenummer van een medewerker onbekend is of doordat een medewerker een no-riskstatus heeft.

Vermoedt u dat deze punten ook spelen in uw organisatie? Met een vrijblijvende controle lopen we voor u na of dit het geval is. En pakt dit in uw voordeel uit, dan realiseert u een mooie kostenbesparing.