WGA Control is een label van Claimpoint

In 1996 richtte Eric Wonnink Claimpoint op. Daarmee speelde hij in op de eerste privatisering in de sociale zekerheid, waarbij werkgevers twee of zes weken meer eigen risico gingen dragen in de Ziektewet. Inmiddels biedt Claimpoint met vijf verschillende proposities ondersteuning bij schadelastbeheersing voor publiek verzekerde en zuiver eigenrisicodragende (middel)grote werkgevers.

Claimpoint ondersteunt bij schadelastbeheersing van de eerste ziektedag tot het einde van de tienjaarstoerekening van uitkeringen aan de werkgever. Dat doen we vooral via bezwaar en beroep én met inhoudelijk advies door onder andere arts-gemachtigden, arbeidsdeskundigen, juristen en register-casemanagers.

Hebt u een vraagstuk rond schadelastbeheersing dat buiten de dienstverlening en proposities van Claimpoint valt? Dan schakelen we onze vaste samenwerkingspartners in. Zij werken met eenzelfde hoge kwaliteitsstandaard.

Claimpoint – Regres
Is een medewerker arbeidsongeschikt door toedoen van een aansprakelijke derde? Dan verhaalt Claimpoint voor de werkgever de loonschade op de aansprakelijke partij. Claimpoint ondersteunt in de praktijk vooral in de eerste 104 weken, wanneer de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft aan de werknemer.

Claimpoint – WGA Control: bezwaar en beroep
Toen in 2004 de WIA kwam, ontstonden er mogelijkheden voor de werkgever om de WGA-schadelast te beïnvloeden. Claimpoint besloot daarom WGA Control in het leven te roepen. WGA Control controleert de beslissing die de werkgever ontvangt van het UWV voor de WGA-uitkering van een arbeidsongeschikte (ex-)werknemer.

Hoort deze uitkering wel tot het risico van de werkgever? Is de beslissing op juiste wijze tot stand gekomen, medisch, arbeidskundig, juridisch? WGA Control stelt deze vragen voortdurend en realiseert met een structurele aanpak duurzaam een zo laag mogelijke schadelast voor de werkgever, in de periode van tien jaar waarin hij de uitkering toegerekend krijgt.

Claimpoint – ZW Control: bezwaar en beroep
In sommige gevallen hebben (ex-)werknemers recht op een Ziektewetuitkering. Bijvoorbeeld als zij ziek uit dienst gaan na een tijdelijke contract. Of als zij binnen 28 dagen na beëindiging van de overeenkomst ziek worden. Ook bij arbeidsongeschiktheid in relatie tot een zwangerschap of bevalling hebben zij recht op ziekengeld.

Wanneer de werkgever het niet eens is met een besluit van het UWV over de toekenning, continuering of afwijzing van een Ziektewetuitkering, kan ZW Control ondersteuning bieden in een bezwaar- of beroepszaak. Vaak is hierbij medische kennis vereist, waarvoor ZW Control arts-gemachtigden inzet.

Claimpoint – Arbo maatwerkwerkregeling
Werkgevers kunnen ervoor kiezen om te werken met een gecertificeerde bedrijfsarts (maatwerkregeling) in plaats van met een gecertificeerde arbodienst (vangnetregeling). Claimpoint kan de gewenste ondersteuning voor de maatwerkregeling leveren.

Claimpoint – Loonsanctie
Als het UWV een loonsanctie oplegt of een verzoek tot bekorting afwijst, kan een werkgever daartegen in bezwaar gaan. Loonsanctie ondersteunt werkgevers in bezwaar en beroep. Door de inzet van een arts-gemachtigde ontvangt Loonsanctie direct het complete UWV-dossier.