WGA Protocol

Duurzaam de laagste WGA-lasten met WGA Control

WGA Control controleert de Beslissing ( maar eigenlijk “’de factuur”’ ) die u van het UWV krijgt voor de WGA -uitkering van een arbeidsongeschikte werknemer. U draagt het risico (de kosten) van de uitkering gedurende 10 jaar! “Behoort deze uitkering tot het risico van Werkgever? is een terechte vraag, maar wordt te weinig gesteld. WGA Control stelt deze vraag aanhoudend en realiseert vervolgens door een structurele aanpak duurzaam een zo laag mogelijke last.

  • WGA Control beoordeelt de juistheid van de Toerekening van het risico van de uitkering aan de werkgever.
  • WGA Control beoordeelt de juistheid van de Toekenning van de uitkering op medische, arbeidskundige en wetstechnische gronden d.m.v. het instellen van bezwaar en de inbreng van een onafhankelijke arts gemachtigde. Een belangrijk deel van de controle valt onder Medisch Beroepsgeheim.

Het uiteindelijke doel is om iedere onterecht toegerekende uitkering te verwijderen van de rekening aan de werkgever. Of een werkgever nu bij het UWV zit of de stap wil maken richting EigenRisicoDragerschap (ERD )WGA, er is maar 1 ding echt belangrijk: het borgen van zo laag mogelijke WGA-lasten.

Het belang van de werkgever

• Verwijderen van onterecht toegerekende uitkeringen

Het uiteindelijke doel is om iedere onterecht toegerekende uitkering te verwijderen van de rekening aan de werkgever. WGA Control voert namens Werkgever de bezwaarzaken, die zorgen dat alleen die uitkeringen ten laste van Werkgever worden gebracht, die daadwerkelijk tot haar risico behoren. Als belangrijkste controlepunt wordt er gekeken of een (ex-) werknemer die nu nog in de WGA zit met een 80-100 arbeidsongeschiktheidspercentage feitelijk in de IVA thuishoort. Een IVA- uitkering behoort niet tot het risico van de werkgever en mag deze dan ook niet toegerekend worden, een WGA – uitkering wel. Een overgang naar IVA levert aldus een jarenlange besparing op.

Tevens borgt de methodiek van WGA Control, dat uitkeringen niet ten onrechte te lang belast worden bij de Werkgever. Vaak is er al langere tijd sprake van IVA- rechten voor de werknemer. Vaak kunnen deze door vaardige begeleiding met terugwerkende kracht hersteld worden.

Voorbeeld casus 2018: Toekenning van een WGA- uitkering
Werkgever ontvangt bij de toekenning van een WGA- uitkering een beslissing, waarin besloten is dat een werknemer €2.800 uitkering gaat krijgen per 1 juni 2018.
Deze uitkering loopt in de vorm van een LoonGerelateerdeUitkering (LGU) gedurende 38 maanden. Meer informatie heeft werkgever niet.

Wat kost deze uitkering Werkgever?
Via de loonheffing betaalt een werkgever bij een 10 jaar doorlopende arbeidsongeschiktheid met een uitkering van €2.800  per maand uiteindelijk tot wel €200.000. Deze uitkering komt terug in de loonheffing tot en met het jaar 2030.
Besparing: voorkomen van toerekening van de volledige 10 jaar ca. €200.000

Lopende WGA uitkering
Deze werknemer kreeg per 25 juli 2013 een 80-100 WGA- uitkering tot op heden, 2018. Toerekening tot 25 juli 2023. Uit analyse van de dossierstukken bleek, dat het UWV had nagelaten deze arbeidsongeschiktheid te volgen. Op grond van ingebrachte medische argumenten werd aan Belanghebbende IVA toegekend, waarvan de lasten vallen binnen het publieke bestel. Bovendien kon op grond van medische argumenten de ingangsdatum van de IVA teruggelegd worden naar 23 januari 2016.
Teruggave : 24 maanden= €28.800 plus
Besparing : voorkomen van toerekening van resterende 66 maanden= €79.200.

• Nevenopbrengsten WGA Control
Indien een uitkering niet tot het risico van Werkgever behoort is er vaak ook sprake van alsnog recht op No Risk ( 2 jaar ziekengeld ) en Premiekorting. Hierdoor worden de opbrengsten nog verder vergroot.
Hoeveel premiekorting ontvangt u?
€6.000 per jaar voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder;

€6.000 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die gaat werken en ten minste het minimumloon verdient;

€6.000 per jaar voor het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte die gaat werken en ten minste het minimumloon verdient;

€2.000 per jaar voor het in dienst nemen van werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte en de premiekorting uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder niet tegelijk toepassen. Heeft uw werknemer recht op beide premiekortingen? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. U krijgt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar.

• Een constante controle
Een constante controle op de lopende WGA ers en een tijdige signalering van de aankomende werknemers die in gaan stromen in de WGA waarvoor uw organisatie de lasten draagt. Er ontstaat een overzichtelijk totaalbeeld en een controle over de WGA lasten binnen uw organisatie. Een Maatwerk Plan-van Aanpak voor die WGA ers die uw organisatie toegerekend worden.

• Een lager inlooprisico bij overgang naar ERD
Bij een eventuele keuze om ERD te worden zal door WGA Control toe te passen het *Inlooprisico enorm afnemen, het historische schadeprofiel verbeteren, waardoor de verzekeraar een lagere premie kan afgeven.

* Inlooprisico = de lopende WGA- uitkeringen bij overstap naar ERD plus die werknemers die < 104 weken ziek zijn op dat moment.

Resultaat : Duurzaam de laagste WGA-lasten met WGA Control

Voor meerdere grote klanten heeft WGA Control “het brandende WGA-huis” geblust. Dat wil zeggen dat alle lopende uitkeringen door WGA Control gecontroleerd zijn op bovengenoemde aspecten. Uitkomst is substantiële teruggaven van teveel betaalde premies en forse besparingen naar de toekomst. Hierdoor is de gedifferentieerde premie fors gedaald en zijn bij ERD de WGA kosten tot een minimum beperkt.

Hoe werkt het in de praktijk?

WGA Control “Brandend Huis”
WGA Control start met de controle van de WGA –instroom voor uw organisatie. Met die controle hopen we toekomstige “branden te blussen”. In het verleden zijn echter ook WGA -uitkeringen aan uw organisatie toegerekend. De hierbij behorende Beslissingen zijn niet gecontroleerd of vertaald naar een plan van aanpak.
Om deze reden noemen wij ze “Brandend Huis”.

Verloop na instellen bezwaar
In overleg met u wordt d.m.v. u toegezonden formats het bezwaar ingezet. Vervolgens stuurt het UWV stukken op naar WGA Control, waarna er vanuit WGA Control 4 weken tijd is om inhoudelijke gronden op te voeren. Soms wordt er vanuit WGA Control aan de werkgever om extra informatie verzocht.
Indien voortzetting van het bezwaar niet zinnig is, trekt WGA Control het bezwaar in.
WGA Control adviseert in dit geval per mail de werkgever een door het UWV geplande herbeoordeling te bewaken.

Indien het bezwaar wordt doorgezet, komt er na enige tijd een Beslissing op Bezwaar.
• Indien gegrond: Het resultaat en de consequentie wordt met de werkgever gecommuniceerd.
• Indien ongegrond: Een advies Beroep in te stellen of te berusten en de volgende beoordeling te bewaken en af te wachten.

Het belang van de werknemer
Ook de (ex-) werknemer heeft er voordelen bij. De uitkering van de werknemer gaat omhoog van 70% naar 75% bij indeling in de IVA en bovendien blijft de werknemer over het algemeen meer uit beeld bij het UWV.