WGA Protocol

WGA Control controleert de beslissing (eigenlijk ’de factuur’) die u als werkgever van het UWV ontvangt voor de WGA-uitkering van een arbeidsongeschikte werknemer. Feitelijk draagt u het risico (de kosten) van de uitkering gedurende maar liefst 10 jaar. ‘Behoort deze uitkering eigenlijk wel tot het risico van werkgever?’, is een terechte vraag, maar deze wordt amper gesteld.

WGA Control stelt deze vraag aanhoudend en realiseert vervolgens een zo laag mogelijke last:

  • WGA Control beoordeelt de juistheid van de toerekening van het risico van de uitkering aan de werkgever.
  • WGA Control beoordeelt de juistheid van de toekenning van de uitkering op medische, arbeidskundige en wetstechnische gronden. Dit doet WGA Control d.m.v. het instellen van bezwaar en de inbreng van een onafhankelijke arts-gemachtigde. Een belangrijk deel van deze controles vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Het doel is om iedere onterecht toegerekende uitkering te verwijderen van de rekening aan de werkgever. Of een werkgever nu bij het UWV zit of de stap wil maken richting EigenRisicoDragerschap (ERD) WGA, er is maar één ding echt belangrijk: het borgen van zo laag mogelijke WGA-lasten.

Het belang van de werkgever

WGA Control voert namens de werkgever de bezwaarzaken. Dit leidt ertoe dat de werkgever uiteindelijk alleen kosten draagt van de uitkeringen die daadwerkelijk tot zijn risico behoren.

Het belangrijkste controlepunt is of een (ex-)werknemer die in de WGA zit met een 80-100 arbeidsongeschiktheidspercentage feitelijk in de IVA thuishoort. Een IVA-uitkering behoort namelijk niet tot het risico van de werkgever. Deze mag dan ook niet toegerekend worden aan de werkgever (een WGA–uitkering wel). Een overgang naar IVA levert zo een jarenlange besparing op.

De methodiek van WGA Control borgt tevens dat uitkeringen niet te lang ten onrechte belast worden bij de werkgever. Vaak is er al langere tijd sprake van IVA-rechten voor de werknemer en kunnen deze met terugwerkende kracht hersteld worden.

Voorbeeldcasus 2020

Een werkgever ontvangt bij de toekenning van een WGA-uitkering een beslissing, waarin is besloten dat een werknemer € 2.800 uitkering krijgt per 1 juni 2020. Deze uitkering loopt in de vorm van een LoonGerelateerdeUitkering (LGU) gedurende 38 maanden. Meer informatie heeft werkgever niet.

Wat kost deze uitkering de werkgever? 
Via de loonheffing betaalt een werkgever bij een 10 jaar doorlopende arbeidsongeschiktheid met een uitkering van € 2.800 per maand uiteindelijk ca. € 200.000. Deze uitkering komt terug in de loonheffing tot en met 2030.

Besparing: voorkomen van toerekening van de volledige 10 jaar ca. € 200.000.

Lopende WGA-uitkering
De werknemer kreeg per 25 juli 2015 een 80-100 WGA-uitkering tot op heden, 2020. Toerekening tot 25 juli 2025. Uit analyse van de dossierstukken bleek dat het UWV had nagelaten deze arbeidsongeschiktheid te volgen. Op grond van ingebrachte medische argumenten werd aan belanghebbende IVA toegekend, waarvan de lasten vallen binnen het publieke bestel. Bovendien kon op grond van medische argumenten de ingangsdatum van de IVA teruggelegd worden naar 23 januari 2018.

Teruggave : 24 maanden = € 28.800
Besparing : voorkomen van toerekening van resterende 66 maanden = € 79.200

Nevenopbrengsten WGA Control

Indien een uitkering niet tot het risico van werkgever behoort, is er vaak sprake van alsnog recht op no-risk (twee jaar ziekengeld) en loonkostenvoordeel.

Dit vergroot de kansen op opbrengsten nog verder.

Constante controle

Door een constante controle op de lopende WGA’ers en een tijdige signalering van werknemers die (mogelijk) instromen, ontstaat er een overzichtelijk totaalbeeld en controle over de WGA-lasten van de organisatie. Voor de WGA’ers die aan uw organisatie toegerekend worden maken we graag een maatwerk plan van aanpak.

Lager inlooprisico bij overgang naar ERD

Bij een eventuele keuze om EigenRisicoDrager (ERD) te worden zorgt WGA Control dat het inlooprisico* wordt verlaagd en het historische schadeprofiel wordt verbeterd. Hierdoor kan de verzekeraar een lagere premie afgeven.

*Inlooprisico = de lopende WGA-uitkeringen bij overstap naar ERD plus werknemers die <104 weken ziek zijn. 

Resultaat: duurzaam de laagste WGA-lasten

Voor tal van grote organisaties heeft WGA Control ‘het brandende WGA-huis’ geblust. Dat wil zeggen dat alle lopende uitkeringen door WGA Control gecontroleerd zijn op bovengenoemde aspecten. Uitkomst is substantiële teruggaven van teveel betaalde premies en forse besparingen voor de toekomst. De gedifferentieerde premies zijn fors gedaald en de ERD de WGA-kosten tot een minimum beperkt.

Hoe werkt het in de praktijk?

‘Brandend huis’-controle
WGA Control start met de controle van de WGA–instroom voor uw organisatie. Door deze controle kunnen we toekomstige ‘branden’ tijdig blussen. Ook controleren we beslissingen uit het verleden. Hiervoor maken we een plan van aanpak. Zo zijn in no-time alle brandjes geblust.

Instellen bezwaar
In overleg met u wordt het bezwaar ingezet. U deelt de UWV-stukken met WGA Control, waarna de binnen vier weken de inhoudelijke gronden worden opgevoerd. Soms is hiervoor extra informatie van uw kant benodigd.

Indien voortzetting van het bezwaar niet zinnig is, trekt WGA Control het bezwaar in. WGA Control adviseert dan de door het UWV geplande herbeoordeling(en) te bewaken.

Beslissing op bezwaar
Indien het bezwaar wordt doorgezet, komt er na enige tijd een ‘Beslissing op Bezwaar’. Indien gegrond worden het resultaat en de consequenties met u gecommuniceerd. Indien ongegrond wordt met u overlegd over eventueel in te stellen beroep.

Belang van de werknemer 
Ook de (ex-) werknemer heeft voordeel van onze aanpak. Bij indeling in de IVA gaat de uitkering van de werknemer namelijk omhoog van 70% naar 75%. Tevens blijft de werknemer dan over het algemeen meer uit beeld bij het UWV.