Privacy protocol

1. Uitgangspunt
WGA Control hecht grote waarde aan een juiste en rechtmatige uitvoering van haar werkzaamheden. De geheimhoudingsplicht ten aanzien van (privacy) gevoelige gegevens wordt door WGA Control in dit Privacy Protocol nader uitgewerkt en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Toepassing
2.1 De dienstverlening van WGA Control vindt plaats nadat opdrachtgever de overeenkomst inzake het uitvoeren van de betreffende dienstverlening heeft ondertekend.

2.2 Bij elke overeenkomst machtigt opdrachtgever WGA Control om inzage te verkrijgen in dit deel van zijn administratie waarin zich de gegevens ten aanzien van het betreffend onderzoek bevinden. De machtiging behelst inzage in de gegevens die zich bij opdrachtgever bevinden, maar ook machtiging tot opvraag dan wel inzage in de opdrachtgever en of zijn werknemers betreffende gegevens zoals deze bij UWV en/of Belastingdienst zijn geadministreerd. De in te ziene gegevens betreffen deels opdrachtgever’s eigen gegevens, deels persoonsgegevens van zijn werknemers.

2.3 WGA Control erkent uitdrukkelijk dat opdrachtgever eigenaar is van de hem betreffende gegevens en dat de werknemer eigenaar is van de hem betreffende persoonsgegevens waarin WGA Control inzage verkrijgt.

2.4 WGA Control zal uitsluitend die gegevens gebruiken die nodig zijn om haar deel van de overeenkomst naar behoren uit te voeren. Nimmer zal WGA Control die gegevens aan derden (het UWV, de Rechtbank en de Belastingdienst zijn in dit kader geen derde) verstrekken.

2.5 Na uitvoering van het onderzoek en de definitieve beslissing van het UWV, de Rechtbank of de Belastingdienst, zal WGA Control alle gegevens, uiterlijk 5 jaar na voornoemde beslissing, vernietigen met uitzondering van algemene correspondentie en/of rapportages, waarin geen privacygevoelige gegevens staan. Medische gegevens worden 10 jaar bewaard.

3. Waarborging geheimhoudingsverplichting
WGA Control heeft deze geheimhoudingsverplichting en de verplichting tot het vertrouwelijk omgaan met de onderhavige opdrachtgever- en werknemergegevens door haar personeel en/of in te zetten derden door in de individuele arbeidsovereenkomsten en opdrachtovereenkomsten op te nemen dat iedere werknemer en iedere in te zetten derde verplicht is om de hem tijdens zijn arbeids- of opdrachtovereenkomst met WGA Control bekend geworden hiervoor genoemde gegevens op de manier als beschreven in dit protocol te handelen en voor zich te behouden, zulks bij overtreding op straffe van een directe opeisbare boete van 25.000 Euro voor elke schending.

4. Medische gegevens
Daar waar de inzet van WGA Control medische gegevens betreft geldt aanvullend artikel 88 van de Wet BIG met betrekking tot geheimhouding van medische gegevens, Paragraaf 12.2 van de Wet Wia, bijzonder bepalingen in verband met medische beschikkingen en Ziektewet artikel 75 A tm L.

.