Geen novum: geen uitkering met terugwerkende kracht

Door: H.E. Wonnink - arts-gemachtigde01-09-2023

WGA Control voerde onlangs voor een werkgever een bezwaarprocedure in de volgende casus:
Een werkgeversklant van WGA Control ontving een beschikking van het UWV waarbij een ex-werknemer met terugwerkende kracht tot 2019 een uitkering krijgt toegekend op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid. In 2019 had al een beoordeling in deze casus plaatsgevonden waarbij de uitkomst was: arbeidsongeschiktheid van minder dan 35%. Het door de belanghebbende vervolgens ingestelde bezwaar is toen ongegrond verklaard.

Een door belanghebbende ingeschakelde advocaat heeft een herzieningsverzoek ingediend met als belangrijkste onderbouwing dat er nieuwe feiten zijn, een Novum:
belanghebbende zou lijden aan Q-koorts.

Het UWV gaat inhoudelijk diep op de casus in en komt tot de conclusie dat er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid en geeft een beschikking 80-100% WGA met terugwerkende kracht naar 2019 af.

Na ontvangst van het medisch dossier blijkt dat het vermeende “nieuwe feit”, Q-koorts, in 2019 en 2021 al uitvoerig bekend was en toen ook te zijn meegewogen in de verzekeringsgeneeskundige beoordeling.

WGA Control betwistte het feit dat er sprake was van een Novum en dat àls de Q-koorts al een rol speelt, het gezien de duurzaamheid van de klachten sedert 2019, er sprake zou moeten zijn van een duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid. Een IVA-uitkering zou dan op zijn plaats zijn.

We hebben inmiddels het onderzoek van het UWV in bezwaar ontvangen, waarin in de Beslissing op Bezwaar de conclusie getrokken wordt: er is geen sprake van een Novum dus geen Herziening van het primaire besluit uit 2019.

In dit geval heeft het UWV en dan vooral de bezwaararts een grondig onderzoek gedaan onder toepassing van de spelregels rondom Novum en Herziening. Complimenten!

Het is een mooi resultaat want de werkgever bespaart met deze uitkomst 10 jaar lang de WGA-lasten in de vorm van een verhoogde gedifferentieerde premie WGA.

Uit het verloop van het bezwaar blijkt eens te meer hoe belangrijk het is om bij bezwaar- en beroepsprocedures een arts-gemachtigde in te schakelen!

 

Ons bezwaarschrift:

Werkgever kan zich niet verenigen met de toekenning van WGA aan belanghebbende met terugwerkende kracht naar 2019.

Er heeft destijds al een beoordeling plaatsgevonden naar de WIA-rechten per die datum.

Uitkomst : < 35%.

Ook het door belanghebbende ingestelde bezwaar is ongegrond verklaard.

Het UWV is nu “’omgegaan”’ nadat een advocaat – blijkbaar – een herzieningsverzoek heeft ingediend. Het leek hierbij als claim eerst te gaan over een moment in de periode van WW-rechten. Hier zie ik echter geen stukken van in het dossier.  De advocaat heeft daar zelf nadrukkelijk om gevraagd. Het belang voor de werkgever is gelegen in het feit, dat deze claim tijdens de WW-periode zich richt op een ander, later moment in de tijd waar werkgever mogelijk niet materieel partij is.

De advocaat dient de aanvraag in onder de melding van het feit, dat er sprake zou zijn van een novum.

O.i. is er geen sprake van een novum.

In het rapport van de verzekeringsarts van 9 oktober 2019 staat in de anamnese beschreven dat belanghebbende Q-koorts heeft gehad.

Dat betekent dat Q-koorts geen novum kan opleveren. Ook heeft belanghebbende geen directe actie ondernomen richting het UWV nadat “duidelijk” was dat er sprake was van Q-koorts. Er zitten rapporten in uit 2021. Hierdoor is er o.i. ook sprake van “te laat” qua melding.

Ook inhoudelijk qua aanwezigheid van klachten en symptomen kan gezegd worden dat deze alle reeds gewogen zijn. Zelfs in bezwaar.

Aangeleverde medische correspondentie

Deze is onvoldoende concreet gericht op de datum einde wachttijd i.c. 13-11-2019. Zelfs zonder “nieuwe” diagnose is er onvoldoende grondslag voor aan te nemen wijzigingen in de belastbaarheid.      

De verzekeringsarts maakt bij de huidige beoordeling ook geen duidelijke analyse van toen en nu en het eventuele verschil. En waarom er dan grote verschillen zouden moeten zijn. Klachten nemen niet toe retrospectief, toch? De beoordeling is o.i. onzorgvuldig in de uitvraag naar het beloop van de aandoening. Was er niet sprake van een toename van klachten bijvoorbeeld in 2021?

Duurzaamheid

Mocht er desondanks sprake zijn van arbeidsongeschiktheid, dan vinden wij, evenals de advocaat van belanghebbende, dat er sprake is van duurzaamheid.

Q-koorts was in 2019 al een langer bestaand beeld, waarbij ook duidelijk is dat er geen concrete behandeling is. Belanghebbende heeft dan daarom IVA-rechten. 

Gaarne uw onderzoek naar onze argumenten.