Achterstanden sociaal-medische beoordelingen bij het UWV

Door: H.E. Wonnink - arts-gemachtigde16-10-2023

In april dit jaar berichtte de NOS: UWV heeft achterstand sociaal-medische beoordelingen nog niet ingelopen. In dit artikel zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps zegt dat er samen met minister Van Gennip hard wordt gewerkt aan een oplossing.

Wat ziet WGA Control daarvan terug in de dossiers?

1 Extra krachten

We zien dat andersoortige professionals worden ingezet in de werkvoorbereiding voor de verzekeringsarts. Dat kan een Medisch Assistente zijn, een SMV ( sociaal-medisch verpleegkundige), een psycholoog of een arts.

Dat er taakdelegatie ingezet wordt lijkt me een goede stap. Hierdoor kunnen verzekeringsartsen meer dossiers behandelen.

Wat mij wel opvalt is dat zeker de inzet van de assistente leidt tot enorm uitgebreide rapporten. De hele verzekeringsgeneeskundige voorgeschiedenis wordt “overgetypt”.

Als arts-gemachtigde moet ik veel dossiers lezen en ik merk dat het door de veranderde werkwijze veel lastiger is om je een scherp en concreet beeld te vormen van de beoordeling waar het in het nu om gaat. Ik kan mij niet voorstellen dat de verzekeringsartsen dit ook niet zo ervaren.

Zelf werken we intern ook met taakdelegatie maar daar zijn de ‘’voorwerkers”’ – ook niet-artsen –  zodanig opgeleid dat zij tot zo’n 90% van het werk zelf kunnen uitvoeren en daardoor de arts-gemachtigden daadwerkelijk goed kunnen ontlasten. Ik denk dat het UWV ook op die manier zou moeten investeren.

2 Monitoring

De tweede maatregel betreft de monitoring van dossiers. Hierbij probeert het UWV op een andere manier dan een spreekuur te beoordelen of een heronderzoek zinvol is.
Ook dit is een prima methodiek.
Jammer is dat – zo lijkt het – deze methodiek alleen gestoeld is op de werknemersbelangen. De werknemer wordt gebeld en krijgt vervolgens een brief wanneer er de volgende keer contact wordt opgenomen.
De werkgever krijgt een kopie van deze brief maar zonder bezwaarmogelijkheid.
Het zou “kies” zijn als het UWV in dit soort oplossingsrichtingen ook de werkgeversbelangen weegt en meeneemt. Nu gaan we met regelmaat in bezwaar tegen deze brieven met toch ook regelmatig gedoe hierover. Met een betere informatie-uitwisseling met de werkgever c.q. diens gemachtigde  kunnen o.i. bezwaarprocedures voorkomen worden.

3 Geldzorgen clienten

Als WGA Control vinden wij dat er een goed stelsel moet zijn rondom arbeidsongeschiktheid. In Nederland hebben we o.i. een goed stelsel. Als het goed uitgevoerd wordt.
In dat laatste zitten knelpunten. Enerzijds de achterstanden, zie boven voor onze mening.

Anderzijds worden er fouten gemaakt in de uitvoering. Daar kun je m.i. niet het stelsel verantwoordelijk voor achten. Als er goed conform wet- en regelgeving gehandeld wordt door de medewerkers van de uitvoeringsorganisatie dan kun je niet zeggen dat de WIA niet deugt.
Ieder stelsel dat verkeerd uitgevoerd wordt, is fout.

Verder vind ik dat we doorschieten in De Menselijke Maat. Die wordt verward met iedereen moet krijgen wat hij wil. Dat kan niet in een context van schaarste van middelen.
Er is een polis en er moet getoetst worden of je aan de voorwaarden voldoet.
Als dat niet zo is, dan wordt je claim afgewezen.
Dat geldt in een publiek systeem maar ook in het private domein.
Verzekeringen zijn niet betaalbaar en uitvoerbaar als er geld uitgaat waarvoor het niet bedoeld is of gereserveerd is.
Een nieuw stelsel op deze leest is dan op voorhand failliet.